امروز: سه شنبه 28 اردیبهشت 1400
دسته بندی محصولات
بخش همکاران

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بازار یابی ویروسی

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بازار یابی ویروسیدسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 303 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 36

ادبیات نظری وپیشینه تحقیق بازار یابی ویروسی

قیمت فایل فقط 27,500 تومان

خرید

ادبیات نظری وپیشینه تحقیق بازار یابی ویروسی در 36 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

ادبیات نظری وپیشینه تحقیق بازار یابی ویروسی

فصل دوم: مروری بر ادبیات وپیشینه تحقیق.................................................................... 21

)1-2مقدمه:......................................................................................................................... 31

)2-2چارچوب‌نظری............................................................................................................ 31

)1-2-2بازاریابی:................................................................................................................. 31

)2-2-2بازاریابی‌ویروسی32.................................................................................................... :‌

‌)2-3-2عوال‌با‌اهمیت‌در‌حوزه‌ی‌بازاریابی‌ویروسی:..................................................................... 36

‌)3-3-2بازاریابی‌شبکه‌ای....................................................................................................... 3

)1-3-3-2فعالیت‌شرکت‌پیشگامان‌باورس‌در‌بازاریابی‌شبکه‌ای:..................................................... 38

‌)4-2مدل‌تحقیق‌بازاریابی‌ویروسی‌موبایل‌در‌تئوری‌رفتار‌برنامه‌ریزی‌شده‌و‌مدل‌پذیرش‌

تکنولوژیِ‌یانگ.................................................................................................................... 38

)5-2مدل‌تاثیر‌اعتماد.............................................................................................................. 31

)6-2چارچوب‌نظری‌پژوهش‌حاضر41...................................................................................... :‌

‌)1-6-2تعریف‌متغیرها.......................................................................................................... 41

‌)1-1-6-2هنجار‌ذهنی42......................................................................................................... ‌

‌)2-1-6-2کنترل‌رفتاری......................................................................................................... 42

)3-1-6-2هزینه‌درک‌شده‌یا‌خطر‌درک‌شده................................................................................. 43

‌)4-1-6-2اعتماد44................................................................................................................. ‌

)5-1-6-2فایده‌درک‌شده44...................................................................................................... ‌

)6-1-6-2سهولت‌استفاده:45.................................................................................................... ‌

)7-2مدل‌ها‌و‌تئوری‌ها........................................................................................................... 45

)1-7-2تئوری‌رفتار‌برنامه‌ریزی‌شده:45........................................................................... (TPB)‌

)2-7-2مدل‌پذیرش‌تکنولوژی,(46................................................................................. (TAM

)1-8-1پیشینه‌داخلی:............................................................................................................ 48

-2-6-3-3پیشینه‌خارجی:....................................................................................................... 51

)2-1-8-2توضیحات‌پیشینه‌تحقیق: 51

2مقدمه:

فصل‌دوم‌این‌تحقیق‌به‌تعریف‌و‌توصیف‌متغیرها‌و‌ارتباط‌آنها‌با‌یکدیگر‌پرداخته‌است.‌

همانطور‌که‌در‌فصل‌قبل‌به‌تفصیل‌اشاره‌شد،‌این‌تحقیق‌‌عوامل‌موثر‌بر‌تمایل‌دریافت‌کننده‌پیام‌ در ‌انتشار ‌پیام ‌در ‌برنامه ‌بازاریابی ‌ویروسی ‌محصوالت ‌آدیداس ‌را ‌بررسی ‌کرده ‌و ‌در ‌این ‌تحقیق‌ نظرات‌کسانی‌که‌به‌شبکه‌فروشی‌محصوالت‌آدیداس‌دعوت‌شدهاند‌خواه‌کسانی‌که‌اعالم‌آمادگی‌ به ‌همکاری ‌کردهاند ‌گرفته ‌شده ‌است. ‌مقصود ‌از ‌بازاریابی ‌ویروسی ‌در ‌این ‌پژوهش ‌انتقال ‌پیام‌ مشارکت ‌در ‌فروش ‌محصوالت‌آدیداس‌در ‌شبکه ‌فروش ‌شرکت‌به‌صورت ‌رو ‌در ‌رو ‌که ‌در‌واقع‌‌ همان‌بازاریابی‌دهان‌به‌دهان‌است‌و‌همچنین‌انتقال‌پیام‌مشارکت‌از‌طریق‌اینترنت‌که‌شامل‌ارسال‌ ایمیل، ‌ارسال ‌پیغام ‌از ‌طریق‌وایبر، ‌تنگو، ‌واتسآپ،‌فیسبوک ‌و ‌...‌که ‌همگی ‌شبکه‌های ‌اجتماعی‌ هستند‌می‌باشد،‌‌بازاریابی‌ویروسی‌1نوعی‌از‌بازاریابی‌دهان‌به‌دهان‌یا‌شفاهی‌از‌طریق‌شبکههای‌ اجتماعی‌و‌یا‌رودررو‌است‌‌که‌ما‌در‌مورد‌فروش‌محصوالت‌آدیداس‌در‌شبکه‌فروش‌به‌مطالعه‌ی‌ آن‌پرداخته‌ایم.

حال ‌ممکن ‌است ‌این ‌سوال ‌پیش ‌بیاید ‌که ‌چرا ‌در ‌این ‌پژوهش ‌محقق ‌بازاریابی ‌ویروسی ‌را ‌در‌ بازاریابی‌شبکه‌ای2‌مورد‌مطالعه‌قرار‌داده‌است؟‌ در‌پیشینه‌ی‌تحقیق‌آمده‌است‌که‌بازاریابی‌ویروسی‌در‌مورد‌محصوالت‌و‌خدمات‌مختلفی‌انجام‌ شده‌است‌و‌محققان‌بررسی‌کرده‌اند‌که‌چه‌عواملی‌بر‌انجام‌بازاریابی‌ویروسی‌بر‌اشخاص‌بازاریاب‌ اثر‌گذاشته‌است‌تا‌بتوانند‌از‌نتایج‌تحقیق‌جهت‌پیشبرد‌کار‌فروش‌محصول‌یا‌خدمت‌و‌توسعه‌کار‌

1Viral Marketing 2Multi Level Marketing

31

در‌همان‌ضمینه‌ی‌مربوط‌بهره‌بجویند،‌لذا‌با‌مطالعات‌انجام‌شده‌مشخص‌گردید‌بازاریابی‌ویروسی‌ در ‌شرکت ‌هایی ‌که ‌کار ‌بازاریابی ‌شبکه ‌ای ‌انجام ‌میدهند ‌بسیار ‌کاربرد ‌داشته ‌و ‌افراد ‌با ‌بازاریابی‌ شفاهی ‌یا ‌بازاریابی‌ویروسی ‌تحت ‌تاتیر ‌صحبت ‌ها‌و ‌تعریف ‌های ‌شخص ‌مبلغ ‌یا ‌بازاریاب ‌قرار ‌می‌گیرند‌،‌اعتماد‌میکنند‌و‌ترغیب‌می‌شوند‌تا‌آنها‌نیز‌خود‌در‌زمینه‌ی‌تبلیغ‌شده‌تجربه‌کسب‌ کنند‌.‌محقق‌نیز‌به‌دالیل‌زیر‌بازاریابی‌ویروسی‌در‌بازاریابی‌شبکه‌ای‌محصوالت‌آدیداس‌شرکت‌ باورس‌را‌موضوع‌مورد‌مطالعه‌خود‌قرار‌داده‌است.‌ بازاریابی‌شبکه‌ای‌به‌عنوان‌یک‌شغل‌و‌منبع‌درآمد‌است‌که‌تنها‌ابزار‌تبلیغی‌آن‌افراد‌هستند،‌بدون‌‌ اینکه ‌شرکت ‌متحمل ‌هزینه ‌تبلیغات ‌شود ‌افراد ‌برای ‌شرکت ‌بازاریابی ‌ویروسی ‌انجام ‌میدهند ‌و‌در‌ صورت ‌موفقیت ‌در ‌امر ‌بازاریابی ‌فرد ‌جدیدی ‌را ‌وارد ‌کار ‌می ‌سازند ‌که ‌برای‌فرد ‌بازاریاب ‌کسب‌ درآمد‌خواهد‌کرد‌یا‌محصولی‌را‌به‌فروش‌میرسانند‌و‌ذینفع‌میشوند.‌‌از‌طرفی‌برند‌آدیداس‌شناخته‌ شده‌است‌و‌بیشتر‌افراد‌در‌اطراف‌ما‌تجربه‌ی‌استفاده‌از‌محصوالت‌آن‌را‌دارند،‌لذا‌پژوهشگر‌عالقه‌ مند‌شد‌تا‌عوامل‌تاثیرگذار‌بر‌تصمیم‌بازاریابی‌ویروسی‌در‌بازاریابی‌شبکه‌ای‌محصوالت‌آدیداس‌ شرکتکار‌آفرینان‌پیشرو‌باورس‌را‌مورد‌مطالعه‌قراردهد.‌ نتایج ‌این ‌تحقیق ‌مشخص ‌خواهد ‌کرد ‌چه ‌عواملی ‌بیشترین ‌تاثیر ‌را‌در ‌امر ‌بازاریابی‌ویروسی‌در‌

بازاریابی ‌شبکه ‌ای‌آدیداس ‌خواهد‌داشت ‌و ‌شرکت ‌نام ‌برده ‌میتواند ‌از ‌نتایج ‌این ‌تحقیق ‌در ‌جهت‌ پیشبرد‌کار‌خود‌استفاده‌کرده‌و‌نقاط‌قوت‌کار‌خود‌را‌شناخته‌بر‌تفویت‌آنها‌بیشتر‌تکیه‌کنند.‌

)2-2چارچوب نظری

)1-2-2بازاریابی:

بازاریابی با معنی و مفهوم جدید، مرکب و متشکل از کلیه عملیات و فعالیت هایی است که از مرحله‌ کشف نیاز یا شناسایی یک مشکل نزد مصرف کننده شروع شده و پس از طی مراحل طراحی و تولید‌ کاال یا خدمت‌تا مرحله رضایت مشتری ادامه می یابد با این تعریف بازاریابی طیف وسیعی از کلیه‌ عملیات یک بنگاه اقتصادی است این بنگاه اقتصادی می تواند یک کارخانه تولید لوازم خانگی یا یک‌ مزرعه یا یک کارگاه یا یک موسسه خدماتی یا مالی مانند بانک، شرکت بیمه و یا شرکت های حمل و‌نقل و یا غیره باشد عملیات بازاریابی هر بنگاه اساسا تابع نگرش و تفکر حاکم بر بازاریابی آن بنگاه‌

31

است‌.‌بازاریابی به عنوان فرآیند مدیریتی -اجتماعی تعریف میشود که به وسیله آن افراد و گروه ها از طریق‌تولید و مبادله کاال با یکدیگر به امر تامین نیازها و خواسته های خود اقدام می کنند)کاتلر و‌ آرمسترانگ، 1371 ،ص‌.)56

)2-2-2بازاریابی ویروسی :1

بازاریابی‌ویروسی ‌نوعی ‌انتقال‌دهان ‌به‌دهان‌پیام ‌توسط‌افراد‌است ‌که ‌از ‌این ‌طریق‌برخی‌از‌ پیام‌های ‌بازاریابی ‌مربوط ‌به ‌شرکت، ‌برند ‌و ‌یا ‌محصوالت ‌شرکت ‌از ‌طریق ‌ابزارهای ‌رسانهای‌ عمومی ‌غالباً) ‌اینترنت( ‌در ‌سطح ‌گستردهای ‌بین ‌عموم ‌جامعه ‌منتشر ‌میشود)کاپالن ‌و‌ هانلین،‌.2)2111امروزه ‌اینترنت‌فرم‌جدیدی ‌از‌بازاریابی‌ویروسی ‌را ‌به‌وجود‌آورده‌و ‌که‌این‌ امر ‌تنها ‌بواسطه ‌ی ‌سهولت ‌انتشار ‌اطالعات ‌میسر ‌شده ‌است. ‌اصطالح «‌بازاریابی ‌ویروسی‌» توسط ‌استیو ‌جوستون (3‌ابداع ‌کنند ‌هات ‌میل( ‌خلق ‌شد. ‌وی ‌بازاریابی ‌ویروسی ‌را ‌اینگونه‌ تعریف ‌میکند: «‌هر ‌استراتژی ‌که ‌افراد ‌را ‌تشویق ‌کند ‌تا ‌یک ‌پیام ‌بازاریابی ‌را ‌برای ‌دیگران‌ ارسال ‌کنند ‌و ‌پتانسیلی ‌برای ‌رشد، ‌ارائه ‌و ‌نفوذ ‌پیام ‌فراهم ‌آورند.‌ »با ‌این ‌وجود، ‌دیگر‌ محققاندیدگاه ‌محدودتری‌نسبت‌به‌بازاریابی‌ویروسی‌دارند‌و‌بر‌این‌باور ‌هستند‌که‌بازاریابی‌ ویروسی‌نسخه‌الکترونیکی‌گسترش‌شفاهی‌توصیههای‌مردم‌است‌که‌دریافت‌اینترنت‌بنیان‌را‌ گسترش‌میدهد(‌ویلسون،‌4.)2111‌ همچنین ‌میتوان ‌افزود ‌که ‌بازاریابی ‌ویروسی ‌عبارتست ‌از ‌تکنیکهای ‌بازاریابی ‌که ‌به ‌دنبال‌

استفاده ‌از ‌فرصت ‌شبکههای ‌اجتماعی ‌برای ‌افزایش ‌تصاعدی ‌در ‌هوشیاری ‌نسبت ‌به ‌مارک‌ تجاری‌میباشد‌و‌این‌کار‌از‌طریق‌فرایند‌ویروسی‌شبیه‌آنچه‌که‌در‌مورد‌یک‌بیماری‌اپیدمیک‌ اتفاق ‌می‌افتد ‌میباشد. ‌بازاریابی ‌ویروسی ‌از ‌طریق ‌شبکه ‌اینترنت ‌بسیار ‌مفید ‌عمل ‌میکند ‌و‌ می‌تواند‌به‌تعداد‌بسیار‌زیادی‌از‌افراد‌سرعت‌دسترسی‌پیدا‌کند(‌فایندکامت،‌.5)2116‌ ‌بازاریابی‌ویروسی،‌حوزههای‌بازاریابی‌متعددی‌را‌پوشش‌میدهد.‌

1Viral Marketing

2Kaplan and Haenlein 2011, 3Stive Johenstone

4Wilson 2000

5Mindcomet, 2006

32

‌برای ‌مثال‌کایکاتی1)2114(‌،‌بازاریابی‌ویروسی‌را‌به ‌عنوان‌کلینیک‌بازاریابی‌پنهان‌دستهبندی‌ می‌کنند.‌در‌حالی‌که‌بازاریابی‌پنهان‌در‌حوزه‌بازاریابی،‌موضوع‌تازه‌است.‌مفهوم‌بازاریابی،‌با‌ تبلیغات‌و‌عناصر‌بندهای‌بازاریابی‌سنتی‌مرتبط‌است(‌دابل‌و‌همکاران،‌2.)2115‌‌ اما ‌بازاریابی‌ویروسی،‌در ‌میان‌سیل ‌نوظهور ‌بازاریابیدر ‌حوزه ‌بازاریابی‌الکترونیکی‌جای‌دارد.‌

حوزه ‌بزرگ ‌دیگری ‌که ‌بازاریابی ‌ویروسی ‌با ‌آن ‌در ‌تناسب ‌است ‌حوزه ‌ارتباطات ‌بازاریابی‌ می‌باشد.‌این‌رویکرد‌بر‌گسترش‌پیام‌و‌خصوص‌یات‌ویروسی‌آن‌تأکید‌دارد(‌ولکئر،‌.3)2112‌ اگر ‌هر ‌بازاریابی ‌را ‌بتوان ‌به ‌جنگ ‌تشبیه ‌کرد ‌در ‌این ‌صورت ‌میتوان ‌بازاریابی ‌ویروسی ‌را‌ جنگ‌میکروبی‌نامید.‌ زیرا‌افکاربه ‌سرعت‌و‌سهولت‌منتشر‌میشوند‌و‌تقریباً ‌هیچچیز ‌نمیتواند‌جلوی‌انتشار‌آنها ‌را‌ بگیرد.

پس‌از‌پیمودن‌مرزها‌در‌سراسر‌دنیا‌همهگیر‌میشوند‌و‌به‌ناگاه ‌میتوان‌دید ‌که‌همه ‌مردم‌در‌ سرتاسر ‌دنیا ‌در ‌حال ‌توجه ‌و ‌صحبت ‌کردن ‌درباره ‌موضوعی ‌واحد ‌میباشند (‌سیلورمن،‌ ‌ .4)2111البته ‌باید ‌توجه ‌داشت ‌که ‌در ‌مورد ‌تمامی ‌وبسایت‌ها ‌و ‌محصوالت ‌نمیتوان ‌از‌ بازاریابی ‌ویروسی ‌استفاده ‌کرد. ‌به ‌عنوان ‌مثال ‌اگر ‌وب ‌سایتی ‌کار ‌بازاریابی ‌در ‌زمینه ‌فروش‌ تراکتور ‌را ‌انجام ‌میدهد ‌مسلماً ‌نمی‌توان ‌استفاده ‌از ‌تراکتور ‌را ‌به ‌شکل ‌ویروسی ‌انجام ‌داد‌ )لویسنون، ‌ 5.)2117‌در ‌ماتریس ‌رنگ ‌محصولت ‌وینبرگر ‌که ‌در ‌جدول ‌زیر ‌مشهود ‌است،‌ کاالهای ‌زرد ‌برای ‌استفاده ‌در ‌بازاریابی ‌ویروسی ‌از ‌بقیه ‌مناسبتر ‌هستند. ‌الزم ‌به ‌ذکر ‌است‌ رنگ ‌زرد، ‌سفید،قرمز ‌و ‌آبی ‌صرفا ‌جهت ‌نام ‌گذاری ‌و ‌دسته ‌بندی ‌استفاده ‌شده ‌اند ‌و ‌معنی‌ خاصی‌را‌تداعی‌نمیکنند.‌

قیمت فایل فقط 27,500 تومان

خرید

برچسب ها : ادبیات نظری وپیشینه تحقیق بازار یابی ویروسی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر