امروز: سه شنبه 28 اردیبهشت 1400
دسته بندی محصولات
بخش همکاران

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و نظریه های مهارت زندگی و مهارت حل مسئله

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و نظریه های مهارت زندگی و مهارت حل مسئلهدسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 154 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 61

ادبیات نظری وپیشینه تحقیق مفاهیم،تعاریف،ونظریه های مهارت زندگی ومهارت حل مسئله

قیمت فایل فقط 27,500 تومان

خرید

ادبیات نظری وپیشینه تحقیق مفاهیم،تعاریف،ونظریه های مهارت زندگی ومهارت حل مسئله در 61 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

فصل دوم ادبیات وپیشینه پژوهش

1-2پیش درآمد

2-2 تعریف مهارت

2-3 مفهوم وتعریف مهارتهای زندگی

2-4 نظریه های مربوط به مهارت های زندگی 2-4-1 نظریه یادگیری اجتماعی بندورا

2-4-2 نظریه های شناختی عاطفی

2-4-3 نظریه عملی متکی بر استدالل

-2-4-4نظریه رفتار طرح ریزی شده

2-4-5 نظریه یادگیری شناختی نوین

-2-4-6نظریه تحقیر خود4

2-5 تاریخچه آموزش مهارتهای زندگی

2-6 تاریخچه آموزش مهارتهای زندگی در ایران

2-7 تعاریف مفاهیم مهارت های زندگی

2-7-1مهارت خود آگاهی

2-7-1-1 نظریه های مربوط به مهارت خود آگاهی اهمیت کنش های خود محورانه

خودسازگاری

تمایل به شناخت سازگار)تنافرشناختی(

انواع عزت نفس

عزت نفس باال وواقعی:

عزت نفس باال وکاذب:

عزت نفس پایین و واقعی:

عزت نفس پایین وکاذب:

فشار گروه:

2-7-2 مهارت همدلی

2-7-3 مهارت رابطه موثر)ارتباطات اجتماعی(

اهمیت ارتباطات اجتماعی

-1حمایت عاطفی:

-2حمایت عملی:

-3حمایت اطالعااتی و راهنماایی:

-4حس تعلق به گروه:

2-7-4مهارت روابط بین فردی)ارتباطات بین فردی(

رفتارهای مشترک در برقراری ارتباط بین فردی

تبسم:

2برخورد خوش

3تماس

چشمی

4رفتارهای غیر کالمی:

2-7-5 مهارت تصمیم گیری

2-7-6مهارت حل مسئله

2-7-6-1نظریه های مربوط به حل مسئله رویکرد گشتالت1

تئوری محرک و پاسخ2

مدل های خبرپردازی1

1جهت گیری کلی نسابت باه مسااله:

2شناسایی کامل مشاکل:

3ارائه راه حل های مختلف

4ارزیابی راه حل ها:

-5اجرای راه حل وبازبینی

تعریف وفرموله کردن مساله:

ایجاد راحل های بدیل:

تصمیم گیری:

بررساای:

2-7-7 مهارت تفکر انتقادی

2-7-8 مهارت تفکر خالق

زمان:

تنهایی وخلوت

تشویق

محیط محرک:

رابطه غیر سلطه ای والدین –کودک:

روش های پرورش کاودک

فرصت های کسب معلوماات

اجزای تفکر خالق عبارتند از:

مراحل تفکر خالق

موانع تفکر خالق:

2-7-9 مهارت مقابله با هیجان

انواع هیجانات واحساسات در کودک

الف:شادی

ب

: عصبانیت:

پ-غمگینی:

ت-ترس:

2-8 مسئله چیست؟

2-9 تاریخچه مهارت حل مسئله

2-10 فرایندهای حل مسئله

-1درک مسئله)تجسم وباز نمایی مسئله(

-2برنامه ریزی عمال)طراحی یاا نقشاه کشایدن بارای حال مسئله(

-3انجام عمل)اجرای نقشه(

-4بازنگری موقعیت)کنترل(

2-11 انواع مسئله

2-11-1 حل مسئله هم گرا

2-11-2 حل مسئله واگرا

2-12 رویکرد شناختی حل مسئله

2-13 سالمت عمومی

2-14 توصیف وتعریف سالمت عمومی

2-15 اهمیت سالمت

2-16 دیدگاه های مختلف درباره سالمت عمومی

2-16-1 دیدگاه زیستی روانی اجتماعی

2-16-2 دیدگاه فراخنای زندگی)طول عمر(

2-16-3 مکتب زیست گرایی

2-16-4 مکتب روان تحلیل گری دیدگاه آلفرد آدلر

دیدگاه اریک اریکسون

دیدگاه اریک فروم

دیدگاه کارل یونگ

2-16-5 مکتب انسان گرا

2-16-6 مکتب رفتار گرایی

2-16-7 مکتب هستی گرایی

2-16-8 مکتب شناختی

2-17 تحقیقات انجام شده داخلی وخارجی

2-17-1 تحقیقات داخلی

2-17-2 تحقیقات خارجی

فهرست منابع

ادبیات نظری وپیشینه تحقیق مفاهیم،تعاریف،ونظریه های مهارت زندگی ومهارت حل مسئله

1-2پیش درآمد مهارت توانایی حل مشکالت اارا روی انسان،تاثیرااازنده ای

درایجاد اعتمادبه نفس وکسب آرامش آدمی دارد وباه انساان

11

نیرویی ویژه وانگییه ای منااب برای مواجهاه ااازنده باا مشکالت هدیه می نماید.

حل مساله از نرر دانشمندان درباتترین اطخ اعالیاف هاای شناختی انسان قراردارد ونیازمناد یا امسامه اعالیتهاای تضصصی وداشتن بسیاری از توانمنادیهای شضصایتی اااف.برخی

مسایل رودر روی آدمای دارای راحال هاای اااده متااثر از تجربیات ودانسته های قومای آدمای اااف اماا آن دااته از مسایل که به اادگی قابل حل نیستند موید آنند کاه یاااتن راحل درحوزه دانش وتجربه ارد نیسف،لذاباید اطالعات جدیدی اراهم آید.مفهوم صحیح مشکل ارایه شود وبه مشکل وراه حال مشکل به صورت عمیق نگریساته شاود.ویا اینکاه از اطالعاات پیشین درترکیوی تازه ومتنااب باموقعیف جدید بهره گراتاه شود.)دریر وهمکاران1،.)2005

مسایل ومشاکالت بسایاری در زنادگی انساان وجاود دارد کاه نیازمند تالش برای کنار آمد با آن وحل آنهااف.زندگی بدون مشکل وااترر وجود ندارد ودر واق آنده در شکل ااضتی یااا مشکالت زندگی تجربه مای شاود،وهره واقعای ومنطقای زنادگی ااف.وجود مشکل در زندگی امری طویعای اااف.هنر زنادگی در توانایی ومهارت درحل مشکالت وکنار آمدن با آنهااف.درواق خوشوضتی انسان درآن نیسف کاه باا های مشاکل ومسااله ای روبرو نشود بمکه در آن ااف که باه هنگاام رویاارویی باا آنها مهارت وتوانایی حل آنها را داشته باشد.

بع ی از ااراد در مقابال کاووکترین مسااله ومشاکل دواار ناراحتی،تنش وپریشاانی مای گردناد وقاادر باه برطارف آن نیسااتند.این گونااه ااااراد مسااتعد انااوا آااایب هااای روانی،راتاری واجتماعی هستند که با بحران های بسیاراضتی روبرو می شوند وتوانایی آن را دارند که با مواقیف آنهااا را پشف ار بگذارند.یکی از دتیمی که آنها را توانمند ماای اازد وامکان مواقیف را دربحران ها ااراهم مای آورد ایان ااف که از روشاهای صاحیحی ج هف حال مسائمه اااتفاده مای کنند.درحالیکه اارادی که به هنگام رویاارویی باا مشاکالت دوارپریشانی می شوندااقد این توانایی می باشاند.اینگونه ااراد درصورت وجود مشکل خود راضاعیف یاا بای کفایاف مای دانند،خود را ارزنش می کنند،بدون تفکروتحمل وعجوتنه عمل می کنند ویا ازمشکل ارار می کنند وقادرت تفکار در ماورد راه حااال هاااای مناااااب تااار وااااازگارانه تااار را ندارند.)دریروهمکاران،.)2005

1- Dryr et al

12

2-2 تعریف مهارت مهارت یعنی داشتن تواناایی هاای تزم بارای انجاام صاحیح

کار.ارد ماهر به کسی گفته می شودکه تواناایی انجاام یا کار را به شکمی صحیح ودراف داشته باشد.برای اینکه بتوان گفف کسی در کاری مهارت دارد تزم ااف کاه دو عممال زماان وخطا نیی در نرر گراته شود.به عنوان م ال رانناده مااهر کسی ااف که برای رایدن به مقصد حداقل زمان را صرف نموده وکمترین خطا را نیی مرتکب شود.با ی تاینیسف مااهر کسای ااف که با آموزش وتمرین می تواند باه راحتای و باه نحاو احسن ودر کمترین زماان مطالاب را تایام نمایاد وکمتارین اشتواه تاینی را نیی داشته باشد.می توان گفف برای رایدن به مهارت درامری هم بایداز دانش کااای در آن امار آگااه بود وهم با تودیل وتاداوم آن داناش را باه راتاار وعمال تودیل نمود.پس اصل وااار مهارت آموزی آن اااف کاه داناش یاد گراته شده مورد تمرین ومماراف قرار گیرد.

در بحث مهارتهای زندگی آن داته از مهارت ها وتوانایی ها مطرح می باشد که آموختن وعمل به آن برای ی زندگی موااق تزم وضروری می باشد.با کسب این مهارت ها اارد در زنادگی دوار کمترین مشکالت شده ومی تواند به راحتای باا دیگاران ارتواط برقرار کرده ودر حداقل زماان مساایل خاود را حال کرده وتصمیمات منااب را اتضا نماید.)طارمیان ،.)1378

2-3 مفهوم وتعریف مهارتهای زندگی

مهارت های زندگی مهارتهاای اجتمااعی هساتند کاه کودکاان ونوجوانان باید آن ها را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود وانسانهای دیگار وکال اجتماا بطاور ماوثر ،شایساته ومطمئن عمل نمایند.)نی پرور،.)1381

طارمیان وهمکاارانش در مقالاه ای مهاارت هاای زنادگی را مجموعه ای از توانایی هایی کاه زمیناه ااازگاری وراتاار ومفید را اراهم می آورند،تعریف کردند.آن ها معتقدند این توانایی ها ارد را قادر مای ااازدتا مسائولیف نقاش هاای اجتماااعی خااود را بنذیرنااد وباادون لطمااه زدن بااه خااود ودیگران،خوااته ها،انترارات ومشکالت روزاناه خاود نماوده وبه ویژه در روابط بین اردی به شکل موثری عمل نمایند.

)موریس ایی.الیار از دانشگاه راتگرز امریکا ومولف کتااب «تصمیم گیری های اجتماعی ورشد مهارتهای زندگی»مفهوم عام از مهارت زندگی می دهدو می گوید مهارت زندگی یعنی ایجاد روابااط بااین اااردی منااااب وموثر،انجااام اعالیتهااای اجتماعی،انجام تصمیم گیری صحیح وحل تعارض ها وکشمکش هاا

بدون توال به اعمالی که به خود ودیگران صادمه زناد.)نی پرور،.)1381

مواسه بریتانیایی تاکاد1تعریف دیگری از مهارت های زندگی را به شکل زیرارایه می دهد مهارتهای شضصیتی واجتماعی کاه کودکاان ونوجواناان بایاد

آنها را یاد بگیرندتا بتوانند در ماورد خاود وانساانهای دیگاار وکاال اجتمااا بااه طااور موثروشایسااته ومطماائن عماال نمایند.دهستانی مهارتهای زندگی را مجموعه ای از مهارتها وشایستگی های اردی وگروهای مای داندکاه اااراد را بارای زیستن در این هیاره توانمند می اازد.همیمان با یاادگیری تسمط وااتمرار در این مهارت ها،ارد عالوه بار راایدن باه آرامش وتعادل در زندگی اردی واجتماعی،به ایفاای نقاش در زندگی خود می پردازد وبا مسئولیف پذیری وپااضگویی منااب به نیازهای ااردی واجتمااعی زنادگی انساان امروز،الگاوی متفاوتی از زندگی یا انساان آگاه،آزاد،مسائولیف پاذیرو تجربه گرا را به نمایش می گذارد.

قیمت فایل فقط 27,500 تومان

خرید

برچسب ها : ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و نظریه های مهارت زندگی و مهارت حل مسئله

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر